Najnowsze aktualności

Nasze zajęcia i zespoły

Pracownia plastyczna

Celem pracowni plastycznej jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanych oraz do rozwijania ich...

Czytaj dalej

Nauka gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne

Zajęcia instrumentalne oraz zajęcia wokalne odbywają się w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek‹ ‹ Instrumenty dęte/ orkiestra dęta/...

Czytaj dalej

Wojciech z Brudzewa- Patron

BRUDZEWSKI WOJCIECH, AL-BERTUS de BRUDZEWO (1445-1495), ks. katolicki, wybitny as­tronom i matematyk, czołowy przedstawiciel krakowskiej szkoły matematyczno-astronomicznej, filozof, pedagog, dyplomata. Syn mieszczanina brudzewskiego, Stefana.

 Po ukończeniu nauki w rodzinnej miejscowości, skierował swe kroki do pobliskiego Kalisza. Działała tam - od początku XV w. przy kolegiacie Naj­świętszej Marii Panny - szkoła, „do której nauczycieli z Akademii Krakowskiej brano". Po jej ukończeniu B. wyjechał do Krakowa. 25 VIII 1468 wpisał się w poczet studentów Uniwersytetu. W XII 1470, po wcześniejszym przerobieniu 11 lektur przewidzianych programem stopnia niższego, uzyskał bakalaureat. Nie podjął jednak pracy jak większość bakałarzy, ale rozpoczął studia na wyższym poziomie. Po uzyskaniu magisterium (w końcu 1473 lub w początkach 1474) mógł już samodzielnie prowadzić zajęcia ze studentami. Uposażenie początkującego mgr. było niewysokie, stąd poszukiwał on dodatkowych zajęć.

W okresie między 1474 a 1476 pełnił więc funkcję przełożonego bursy węgierskiej. W 1476, będąc już najprawdopodobniej doc., został prof. Kolegium Mniejszego. Rozpoczął też w tym czasie ożywioną działalność naukową. To właśnie wtedy powstało jego dzieło Tabulae duodecim domorum coeli, które stało się podstawą jego przyszłej sławy. Dokonał w nim zestawienia tablic służących do obliczeń położenia ciał niebieskich. Nazwisko B. stawało się coraz bardziej znane. 6 III 1483 otrzymał profesurę w Kolegium Więk­szym, a kolejne awanse dały mu możliwość prowadzenia wykła­dów z matematyki, filozofii i teologii. Jego rosnąca sława ściągała do Krakowa zarówno Polaków, jak i cudzoziemców pragnących go wysłuchać. Jego uczniami były znakomite później postacie: Marcin z Olkusza, Jakub z Kobylina, Bernard Wapowski, Mate­usz z Szamotuł, Konrad Celtes i prawdopodobnie Mikołaj Ko­pernik. W 1. 1482-94 prowadził szereg ćwiczeń i wykładów. Jego wykłady obejmowały takie zagadnienia, jak: problemy astrono­miczne, metafizyka Arystotelesa, perspektywa, historia Tytusa Liwiusza, parva logicalia, meteora, parva naturalia, De sfera orbis, De caelo et mundo, De generatione et corruptione. Wykła­dał również arytmetykę i fizykę. Równolegle z działalnością dyda­ktyczną prowadził intensywne prace badawcze z zakresu astro­nomii i matematyki. Z jego prac naukowych wymienić należy, jako najlepsze w swym rodzaju, wydane w Mediolanie komentarze do współczesnej mu teorii planet Commentaria utillissima in theoreticisplanetarum in studio generali Cracoviensi, per Albertum de Brudzewo, pro introductione juniorum corrogatum, impresum Mediolani, alte Ulderici Scinzenzelor, które były komentarzem do podręcznika Nowe teorie planet Georga von Peurbacha oraz opis użycia i konstrukcji przyrządu stosowanego w astronomii i żeglu­dze De Constructione Astrolabii. B. był wyraźnie nieufny wobec systemu geocentrycznego. Dostrzegał sprzeczności tkwiące w geocentrycznej teorii budowy świata. W przeciwieństwie do większości współczesnych mu astronomów nie zajmował się astrologią. Jako pierwszy stwierdził, że księżyc porusza się po elipsie i że w stronę Ziemi zwrócony jest zawsze tylko jedną stroną. B. musiał być zapewne człowiekiem sprawnym organiza­cyjnie, skoro powierzano mu różne ważne funkcje. W semestrze zimowym roku akademickiego 1485/86 pełnił funkcję dziekana, a przed 7 IX 1489 został prokuratorem Uniwersytetu. W począt­kach 1494 objął również bogatą kanonię w kościele pw. św. Flo­riana na Kleparzu. Szeroka wiedza, osobisty urok astronoma oraz chęć posiadania na swoim dworze znanego uczonego sprawiły, że pod koniec III 1494 B. wyjechał do Wilna, na dwór wielkiego księ­cia litewskiego - Aleksandra Jagiellończyka, gdzie objął stanowisko sekretarza. Książę postanowił zatrzymać go przy sobie na dłuższy czas i wynagradzając utratę stanowiska w Akademii, uposażył go hojnie urzędami i dochodami przy wileńskiej kate­drze pw. św. Stanisława. Przed 1495, a więc zapewne przed swoim wyjazdem do Wilna, Wojciech utworzył fundację dla Uni­wersytetu Krakowskiego. Zapis obejmował sumę 32 grzywien i 50 zł węgierskich, co stanowiło kwotę 51 zł 6 gr. Czynsz roczny z tej sumy wynosił 4 zł i 24 gr. Dochody miały być przeznaczone na uposażenie duchownego związanego z uczelnią i kościołem pw. św. Piotra i Pawła. W 1509 na prebendę tę wprowadzono Stanisła­wa z Brudzewa. Można więc przypuszczać, że zamierzeniem fun­datora było wspomaganie mieszkańców Brudzewa, którzy poświęcili się karierze naukowej i duchownej. Świetnie rozwijają­cą się karierę uczonego przerwała niestety jego przedwczesna śmierć, 12 V 1495. Wielki uczony spoczął w katedrze wileńskiej.

Wojciecha z Brudzewa z całą pewnością należy zaliczyć do grona wybitnych przedstawicieli myśli humanistycznej w Polsce. Znakomite świadectwo wystawili mu już jemu współcześni. Mar­cin z Olkusza nazwał go astrologiem o wielkiej wiedzy oraz astro­nomem przewyższającym wszystkich innych w Polsce. Jakub z Iłży wspominał go jako męża godnego wiekuistej pamięci. Zdaniem Kallimacha był Wojciech w naukach matematycznych od dawna tak zatopiony, „iż obejmował swoim umysłem wszystko cokolwiek czy to Euklides, czy Ptolemeusz wynalazczym duchem ustanowili, rzeczy zaś uchodzące naszej baczności umie słucha­czom tak wyłożyć, że stają się zrozumiałe bardziej od światła, wręcz jak gdyby sieje naocznie widziało".

Mariusz Kaszyński

 

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl